Naczelny lekarz uzdrowiska

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień naczelnego lekarza uzdrowiska dotyczących sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym obejmuje:  1) nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przez kontrolę i ocenę:  a) zgodności rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z rodzajem i zakresem świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w statucie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 … Czytaj dalej Naczelny lekarz uzdrowiska

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy to przede wszystkim pewien typ komunikacji, słowa, miny, plotki, trzaskanie drzwiami, ciskanie dokumentami, izolowanie ofiary od innych. Takie zachowania bywają wyjątkowo destrukcyjne i sprawiają ból nie mniejszy niż atak fizyczny. Co więcej, agresja fizyczna jest dość jednoznacznie zdefiniowana jako niewłaściwa, a wyrafinowane złośliwości nie zawsze dają się trafnie rozpoznać i - … Czytaj dalej Mobbing w miejscu pracy

Miesiąc urlopu dla drugiego rodzica

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. W 36-miesięcznym urlopie wychowawczym zostanie wyodrębniony jeden … Czytaj dalej Miesiąc urlopu dla drugiego rodzica

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

W świetle art. 124 Kodeksu pracy pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu pracodawcy, które zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. W szczególności dotyczy to następującego mienia: – pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności klientów bądź pracowników, – sprzętu, narzędzi lub podobnych przedmiotów znajdujących się w zakładzie pracy, – … Czytaj dalej Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Klauzule wykonalności

 Akt ma uporządkować zagadnienia związane z nadawaniem klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym. Jego podstawowym celem jest przesądzenie, w jaki sposób sąd nadaje klauzulę wykonalności oraz jaką postać przybiera postanowienie w tym przedmiocie. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza wprost uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 … Czytaj dalej Klauzule wykonalności

Naruszenie dóbr osobistych

Zgodnie z treścią zaskarżonego wyroku, pozwany został zobowiązany do opublikowania oświadczenia, w którym przeprasza powódkę za naruszenie jej godności. Ze względu na taką treść oświadczenia uzasadniony jest wniosek, że przesłanką uwzględnienia powództwa w tym zakresie mogło być stwierdzenie, że pozwany dopuścił się naruszenia dobra osobistego powódki w postaci godności. Zasadnie podniesiono w skardze kasacyjnej, że … Czytaj dalej Naruszenie dóbr osobistych

Zgoda na upublicznianie faktów

Brak jest podstaw do odrzucenia apelacji nawet w jej pierwotnej wersji. Przepis art. 368 § 1 pkt 5 k.p.c. wymaga zamieszczenia w niej wniosku o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. Bez wątpienia apelacja taki wniosek zawierała - o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa. Sformułowanie powyższego wniosku było wystarczające do … Czytaj dalej Zgoda na upublicznianie faktów