Interpretacja budowlana

W przypadku kiedy PINB doszuka się nieprawidłowości w procesie budowlanym i taką też opinie przekaże do organu administracyjno-architektonicznego, ten drugi może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego.Zgodnie z art. 81 ustawy prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:a) zgodności zagospodarowania terenu … Czytaj dalej Interpretacja budowlana

Bezzasadność książeczki oszczędnościowej dla osoby ubezwłasnowolnionej w podeszłym wieku

Sąd opiekuńczy może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem. Jednakże nigdzie w ustawie kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zachodzi potrzeba dokonywania comiesięcznych wpłat na książeczkę oszczędnościową ubezwłasnowolnionego. Praktyka taka może przynieść właściwy sobie skutek, jeżeli mamy do czynienia z nieletnim, nie natomiast, gdy … Czytaj dalej Bezzasadność książeczki oszczędnościowej dla osoby ubezwłasnowolnionej w podeszłym wieku

Informacja dotycząca spraw rozwodowych z uwagi na podział majątku

Opłacalność kwestii podziału majątku dokonywana na drodze Sądowej jest zazwyczaj rzeczą wątpliwą. Dzieje się tak z uwagi koszty opłat sądowych, pośpiech proceduralny wyceny majątku, jak również zapalczywość obu stron konfliktu i idącą za tym nieracjonalność we właściwej spokojnej wycenie majątku. Zgodnie z art. 58 § 3 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, na wniosek jednego z małżonków … Czytaj dalej Informacja dotycząca spraw rozwodowych z uwagi na podział majątku

TK o rozwiązywaniu stosunku pracy w przypadku likwidacji

Zasady rozwiązywania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu są zgodne z Konstytucją.  Zróżnicowanie polegające na potraktowaniu pracowników w ten sposób, że jednym z nich pracodawca proponuje nowe warunki pracy lub płacy, a innym nie, nie narusza zasady równości i równego traktowania - stwierdził Trybunał Konstytucyjny, w odpowiedzi na połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich … Czytaj dalej TK o rozwiązywaniu stosunku pracy w przypadku likwidacji

Naczelny lekarz uzdrowiska

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień naczelnego lekarza uzdrowiska dotyczących sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym obejmuje:  1) nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przez kontrolę i ocenę:  a) zgodności rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z rodzajem i zakresem świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w statucie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 … Czytaj dalej Naczelny lekarz uzdrowiska

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy to przede wszystkim pewien typ komunikacji, słowa, miny, plotki, trzaskanie drzwiami, ciskanie dokumentami, izolowanie ofiary od innych. Takie zachowania bywają wyjątkowo destrukcyjne i sprawiają ból nie mniejszy niż atak fizyczny. Co więcej, agresja fizyczna jest dość jednoznacznie zdefiniowana jako niewłaściwa, a wyrafinowane złośliwości nie zawsze dają się trafnie rozpoznać i - … Czytaj dalej Mobbing w miejscu pracy